SM- ja ISM -kisojen osanotto-oikeus

15.3.2017


SPU:n sääntöjen mukaan SM- ja ISM-kilpailuihin voi osallistua vain SPU:n jäsenseuran lisenssikilpailija. ISM yhteislähdössä tai henkilökohtaisessa aika-ajossa kilpailun osallistumisoikeudeton kilpailija ei voi antaa kiritysapua osallistumisoikeudellisille kilpailijoille. Toistaiseksi SM- ja ISM-kilpailut ovat olleet Suomen kansalaisten tai kaksoiskansalaisuuden henkilöiden ja SPU:n jäsenseurojen lisenssikilpailijoiden arvokilpailuja.

 

OSA I YLEISTÄ LUKU I LISENSSINHALTIJAT §1 Lisenssit 

1.1.009 Lisenssin haltijalla voi olla vain yhden kansallisen liiton myöntämä lisenssi. 

1.1.009N SPU voi myöntää toisen maan lisenssin omaavalle pyöräilijälle hakemuksesta edustusoikeuden kilpailla Suomessa. Edustusoikeudesta peritään maksu.

Muut ehdot

1.1.033

§ 2 Ajajan jolla on useampia kansalaisuuksia, on valittava mistä maasta hän hakee lisenssiä, jos kyseessä on ensimmäinen lisenssihakemus. Ajajan katsotaan edustavan kyseistä kansallisuutta (”urheilukansalaisuus”) kaikissa UCI:n sääntöihin liittyvissä asioissa. 

Tämä valinta sitoo ajajaa koko hänen uransa ajan, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: a. Jos ajaja menettää kyseisen kansalaisuuden mistä tahansa syystä, kohdasta b riippumatta, ajaja voi valita minkä tahansa jäljelle jäävistä kansalaisuuksistaan; b. Jos ajaja oli ensimmäistä lisenssiä hakiessaan kaikkien kansalaisuuksiensa maiden lainsäädäntöjen mukaan alaikäinen, hän voi vaihtaa mihin tahansa muista kansallisuuksistaan hakiessaan ensimmäisen kerran lisenssiä täysi-ikäiseksi tulonsa jälkeen; c. Jos ajaja saa kansalaisuuden lisää, ajaja voi valita tämän kansalaisuuden. Valinta on tehtävä lisenssiä haettaessa viimeistään toisena vuotena uuden kansalaisuuden saamisen jälkeen. Valinta on lopullinen, ellei ajaja menetä kyseistä kansalaisuutta (§2a) tai ellei tätä poikkeustapauksessa sopimuksella muuteta (§2d); d. Poikkeuksellisissa tapauksissa ja ainoastaan kyseeseen tulevien (kansalaisuuksien mukaisten) kansallisten liittojen ja UCI:n suostumuksella ajaja voi valita toisen kansalaisuutensa, vaikka hän olisikin jo tehnyt valinnan, joka pitäisi periaatteessa katsoa lopulliseksi. Tällainen muutos on sallittu vain yhden kerran ajajan uran aikana. e. Kohtien §2c ja d mukaisissa tapauksissa, jos ajaja on jo edustanut edellistä kansalaisuuttaan §1 mukaisissa kilpailuissa, uuden kansalaisuuden voimassaolevasti valinnutta ajajaa ei saa valita seuraaviin kilpailuihin eikä hän saa osallistua niihin: i. maailmanmestaruuskilpailut sinä vuonna, jona UCI hyväksyy ajajan kansalaisuuden vaihdon ii. maailmanmestaruuskilpailut kansalaisuuden vaihtoa seuraavana vuonna

Myöntämismenettely 

1.1.011 Lisenssin myöntää sen maan liitto, missä hakijan vakituinen kotipaikka on hakemishetkellä. Hakija on saman liiton alainen koko lisenssin voimassaoloajan, vaikka hän muuttaisi lisenssin voimassaoloaikana toiseen maahan. 

1.1.038N 1. Luokkiin kuuluminen (kansallinen) 

3. Edustusoikeus, seura- ja seuranmuuttomääräykset (kansallinen) SPU:n jäsenseuran jäsen voi olla jäsenenä useassa seurassa, mutta voi kilpailuissa edustaa kilpailukauden aikana vain sitä seuraa tai joukkuetta, johon rekisteröinti on tehtyAjajan on oltava edustamansa seuran jäsen. Joukko-osastoa, oppilaitosta tai työpaikkaa ajaja voi edustaa ko. tahojen sisäisessä kilpailutoiminnassa. SPU:n ja sen jäsenseurojen järjestämiin kilpailuihin saavat osallistua vain ne, joilla on voimassa oleva kilpailulisenssi. Jos ajaja haluaa seuraavana kilpailukautena edustaa uutta seuraa SPU:n alaisissa kilpailuissa, tulee menetellä seuraavasti: 1. Ajaja tekee ilmoituksen 1.11. mennessä omalle seuralleen halustaan vaihtaa seuraa tai edustusoikeutta ja pyytää ilmoituksen. 2. Vanha seura antaa ajajalle 15.11. mennessä kahtena kappaleena ilmoituksen, että ajaja on vapaa edustamaan uutta seuraa. 3. Uusi seura tekee 30.11. mennessä SPU:lle kirjallisen ilmoituksen uudesta ajajasta oheistaen ajajan vanhasta seurasta saaman ilmoituksen. 4. Ajaja itse varmistaa asian 30.11. mennessä lähettämällä SPU:lle kirjallisen ilmoituksen, josta käy selville uusi seura, asuin- ja työpaikkakunta (opiskelupaikkakunta), sekä jäljennöksen ilmoituksesta. Ellei ilmoitusta ole toimitettu määräaikaan mennessä (postileima) tai ne ovat puutteelliset, voi SPU:n hallitus hyväksyä seuramuuton vain, jos sitä puoltavat erityiset urheilulliset syyt. Edustusoikeuden muutosta peritään maksu. Määräajan jälkeen erityisistä urheilullisista syistä hyväksyttävistä muutoista maksu on kaksinkertainen. Ajajan sekä hänen vanhan seuransa tulee ensisijaisesti sopia edustusoikeuden siirtymiseen liittyvistä ehdoista ja mahdollisista korvauksista. Kun ehdoista on sovittu voi ajaja siirtyä edustamaan uutta seuraa. Mahdolliset edustusoikeuden siirtoon liittyvät erimielisyydet alistetaan SPU:n hallituksen ratkaistavaksi. 5. Mikäli ajaja ei yhden tai useamman peräkkäisen kilpailukauden aikana ole edustanut SPU:n alaista seuraa, on hän vapaa valitsemaan uuden seuran ilman edellä olevaa ilmoitusmenettelyä. 6. Mikäli seura eroaa SPU:sta tai ilmoittaa lopettavansa kilpapyöräilytoiminnan kokonaan, on seuran jäsenellä oikeus ilman edustusoikeuden siirtoon liittyviä rajoituksia siirtyä kilpailukauden aikana edustamaan toista seuraa. 

1.2.028 Kansallinen liitto määrää perusteet kansallisiin mestaruuskilpailuihin. Mestaruuskilpailuihin voi osallistua; - henkilö joka on ollut maan kansalainen kyseisen vuoden alusta - tai henkilö joka edustaa SPU:n alaista seuraa ja joka on asunut Suomessa kilpailua edeltävänä aikana pysyvästi vähintään 18 kuukautta. Asuminen tulee tarvittaessa todistaa väestörekisteriotteella. Jos kansallinen liitto järjestää erillisen mestaruuskilpailun jossakin kilpailukategoriassa, tähän kilpailuun osallistujat eivät saa kilpailla toisessa kansallisessa mestaruuskilpailussa. Maksimissaan kolme (3) kansallista liittoa voivat järjestää yhteisen mestaruuskilpailun.